zh
 • vi
 • en
 • ko
 • ja
 • zh

關於我們

綜觀亮東工業區 - AURORA IP

國家在推動工業化,現代化,紡織-縫紉被視為第一個重要產業。因有關聯之特性,故該產業的責任是如何達到平衡供應鍊,使推動發展持久。但是〝瓶頸打結 〞尤其紡織、染整及完工階段一直存在問題,導致越南布料都需要進口。2017年全國進口55億公尺布料,相當於62%的產業需求布料. 以上現況已嚴重到降低帶動發展的動力,尚未談到被分段,生產時間被拖延,甚至運送費用也增加的問題。為了要克服以上情況,目標是近10年內要生產足夠國內布料的需求。等於國內產量2016年要提升到28.5億公尺布料,以及2025增加為180億公尺布料。

因此,近期,除了頒發一些優待政策,政府還核准一些地區有符合條件,建蓋一些大型工業區。南定省已被規畫為北越最大紡織-縫紉產業中心以及亮東工業區(位於在義興鄉)的成立是為了達到政府的目的。亮東的方向是成為綠色工業區,乾淨及持久,總面積逾2,000公頃,發展經過三階段,實際如下:

 • 第一階段:(2017年~2022年)投資生產10億公尺布料在519.6公頃用地。
 • 第二階段:(2023年~2030年)提高產能達到15億公尺布料,可完善供應廠商有850公頃用地。
 • 第三階段:(2031年~2035年): 形成商業都市,提供紡織-縫紉服務及現代服裝有675公頃用地。

投資者

投資者

合作對象

投資者
投資者
投資者
投資者
投資者
投資者

投資者

亮東 基礎建設發展投資有限公司 (RDI),是亮東紡織-縫紉工業主要投資者,於2015年成立,有關興建基礎建設之領域、規劃都市區以及不動產事業,具備能力豐富且多年經驗。RDI宗旨提供在全面聯合都市區-工業的解決方案如國際整體規劃、持久基礎建設以及吸引國外投資者、帶動發展高工業技術、以便價值盈餘更高。以發展目標的方向為綠色-乾淨-持久之方案,我們切結會帶來一個很好的生活環境和工人、技術人員、工程師、管理者以及專家進駐。RDI主要的股東是吉祥集團, 是越南南部發展都市規模的最大供應商,也是南部具有信用的第一家,有10年整體規劃之經驗及用地準備,發展基礎建設讓原始土地轉變為大規模的城市地區。有關不動產部份吉祥集團 專業處理各種疑難雜症帶給客戶最佳利益,亦提供投資者最好的效率。

投資者

投資者

合作對象

投資者
投資者
投資者
投資者
投資者
投資者

Giải thưởng

CÁT TƯỜNG GROUP ĐẠT GIẢI THƯỞNG:

CÁT TƯỜNG GROUP ĐẠT GIẢI THƯỞNG: "NHÀ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ TIÊU BIỂU 2020"

CÁT TƯỜNG PHÚ HƯNG ĐẠT GIẢI GIẢI THƯỞNG:

CÁT TƯỜNG PHÚ HƯNG ĐẠT GIẢI GIẢI THƯỞNG: "DỰ ÁN CÓ HẠ TẦNG CÔNG CỘNG TIÊU BIỂU 2020"

GIẢI THƯỞNG

GIẢI THƯỞNG "BEST COMMERCIAL GREEN DEVELOPMENT" (DỰ ÁN THƯƠNG MẠI XANH TỐT NHẤT) - PROPERTYGURU VIETNAM PROPERTY AWARDS 2020

Chứng nhận Top 10 Sàn Giao Dịch Bất Động Sản tốt nhất năm 2019

Chứng nhận Top 10 Sàn Giao Dịch
Bất Động Sản tốt nhất năm 2019

Giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Giải thưởng
Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

方向

於2030年成為越南的紡織-縫紉第一品牌。

使命

是一個經濟機構可工業化,能夠推動南定省往海外發展,也是穩定越南紡織產業的一部份。

主要價值

與經濟利益有關,投資者有社會責任及環境保護的永久發展。

- 投資者有的經濟利益是由透過工業區帶來的。

- 社會責任是切結與人相處要有道德良心,帶來經濟發展,擔保工人及家屬有妥當的生活,社區安穩。

- 環境保護透過發展綠色工業區(綠樹、水質、土質、空氣、能量、生產和吃住)

参观登记

 • Việt Nam

 • 其他国家

 • 租地

 • 租厂

 • 其他

(0228) 8856 886 文件下载

Nghia Hung, Nam Đinh

Date
Temperature

Nghia Hung, Nam Đinh
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]