zh
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

合作經營機會

合作經營機會:一些合作機會包括投資建蓋供應水廠、汙水處理廠、分配電廠、工人住宅、物流中心、便利服務以及透過合作經營方式 (BCC) 一起發展。

参观登记

  • Việt Nam

  • 其他国家

  • 租地

  • 租厂

  • 其他

(0228) 8856 886 文件下载

Nghia Hung, Nam Đinh

Date
Temperature

Nghia Hung, Nam Đinh
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]