vi
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

Cơ hội hợp tác kinh doanh

Các cơ hội kinh doanh hạ tầng gồm đầu tư xây dựng máy nước cấp, xử lý nước thải, phân phối điện, nhà ở công nhân, trung tâm logistics, dịch vụ tiện ích và phát triển đất khu công nghiệp thông qua hình thức hợp tác kinh doanh (BCC).

https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/