ko
  • vi
  • en
  • ko
  • ja
  • zh

아로라 공단 - Rang Dong 섬유 공단은 Nam Dinh 성 인민위원회 참석단을 환영한다

3005 - 2019

Nam Dinh 성 인민위원회가 개최한 경험 교환 회의의 프로그램 범위에 2019년5월 29일에 Nam Dinh 성급, 현급 인민위원회 출장단은 Rang Dong 섬유 공단을 방문하기로 했다.

Nam Dinh 성 인민위원회 대표단이 아로라 공단 방문했음

Nam Dinh 성 인민위원회 대표단이 아로라 공단 방문했음

미팅에서 (주) Rang Dong 인프라 개발 회사는 아로라 IP – Rang Dong 섬유 공단, 투자자에 대해 총괄적으로 소개하고 공단 시공 진도와 투자 유치 현황을 발표했다. 현재엔 아로라 공단은 인프라를 완성하고 2019년6월로부터 일본에서 온 첫 저급 투자자를 환영할 데에 준비가 되었다.

(주) Rang Dong 인프라 개발 투자 회사의 대표자는 공단 및 투자주에 대한 소개를 했음

(주) Rang Dong 인프라 개발 투자 회사의 대표자는 공단 및 투자주에 대한 소개를 했음

그리고 Mr Tran Minh Hoan 씨는 Rang Dong 섬유 공단에서 공사 진행 및 투자 유치에 장점, 단점을 발표했으며 공단 내에서 인프라를 완성하기 위하여 촉진한 방안이랑 투자 유치를 건의했다. 또한 Tran Minh Hoan 씨는 공단 내의 인프라와 유틸리티 완성에 대하여 Rang Dong 섬유 공단 투자주인 Cat Tuong 부동산 대기업의 노력을 높이 평가했다.

Nam Dinh 공단 관리부장인 Mr Tran Minh Hoan 발표했음

Nam Dinh 공단 관리부장인 Mr Tran Minh Hoan 발표했음

이 자리에서 현급 상임 서기장인 Mr Le Hong Thanh 씨는 공단과 연결한 부조 인프라 공사 진도에 대한 발표를 했다. 게다가 현재엔 지방 정권은 공단과 연결한 인프라 공사 진도를 촉진하며 연결한 진입도로 공사 시작을 위하여 부지조성 진행을 거의 마무리했다.

현급 인민위원회 상임 부서기장인 Mr Le Hong Thanh 발표했음

현급 인민위원회 상임 부서기장인 Mr Le Hong Thanh 발표했음

성급 상임 인민위원회부장인Mr Nguyen Viet Hung 씨는 공단과 연결한 인프라 공사 진도를 촉진하고 공단에 부조 유틸리티 보장 및 투자 유치하는 데에 발표하고 지도했다. 또한 투자주의 끊임없는 노력을 기록하며 공단에 투자 유치하는 데에 더 노력하게 기대한다.

Nam Dinh 성 인민위원회 상임 부주성인 Mr Nguyen Viet Hung 발표했음

Nam Dinh 성 인민위원회 상임 부주성인 Mr Nguyen Viet Hung 발표했음

앞으로 Aurora IP – Rang Dong 섬유 공단은 인프라가 동기통합화하며 투자자의 수요 만족시킬 수 있기 위하여 품질을 나날이 높일 것이다. 또한 국내.해외 투자자에게 아로라 공단의 프로 환경을 소개하고자 홍보 활동을 다양하게 진행할 것이다.

미팅 마무리했을 때엔 출장단은 공단의 실제 현황을 방문했다.

다른 기타 이미지

Đại diện Chủ đầu tư và đại biểu HĐND Nam Định

Đại diện Chủ đầu tư trao đổi với đại biểu HĐND Nam Định

Đại biểu HĐND Nam Định trao đổi với Đại diện Chủ đầu tư

Đại diện Chủ đầu tư tại buổi gặp HĐND Nam Định

HĐND Nam Định trao đổi

Hong Nga

관련한 뉴스

방문 신청

  • Việt Nam

  • 타국가

  • 토지 임대

  • 공장 임대

  • 기타

(0228) 8856 886 서류 다운로드

Nghia Hung, Nam Đinh

Date
Temperature

Nghia Hung, Nam Đinh
19.984440261076596
106.1350965499878
https://auroraip.vn/
https://auroraip.vn/catalog/view/theme/
["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]